Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Általános iskolai tanár, tanító - (FEOR 2431-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Általános iskolai tanár, tanító
FEOR-kód 2431-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
 • (csoport) Oktatók, pedagógusok
 • (alcsoport) Óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézményi tanárok, oktatók, nevelők
Bemutatás
Rövid leírás Meghatározott tanrend szerint tanítja, oktatja, fejleszti, neveli az általános iskolák diákjait , értékeli a tanulási teljesítményt és az órai munkát, valamint megszervezi és vezeti a különféle tanulmányi és szabadidős programokat.
Jellemző tevékenységek
 • a tanterv alapján elkészíti a tanmenetet
 • felkészül a tanórákra és a napköziben végzett tevékenységekre (óravázlattal, a tanulási módszerek kiválasztásával, a tanulási környezet kialakításával)
 • audiovizuális és egyéb szemléltető eszközöket, taneszközöket gyűjt, válogat vagy készít
 • biztosítja a tanulók nyugodt órai munkáját, pozitív légkört alakít ki az osztályban, alsó tagozatban hozzászoktatja a gyerekeket a közösségi élethez és tanuláshoz iskolai keretek között
 • a tananyag megtanítására, feldolgozására, megbeszélésére, gyakoroltatására törekedve vezeti a tanórákat, koordinálva az osztály működését
 • kijelöli a tanulandó leckét és a házi feladatokat
 • előkészíti, összeállítja a tananyag elsajátítását ellenőrző kérdéseket, feladatokat, feladatsorokat
 • ellenőrzi és értékeli a tanulói munkát, a tananyag elsajátítását szóbeli és írásbeli feleletek, illetve beszámolók, dolgozatok útján
 • értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét, egyéni teljesítményét, a kiscsoportok, az osztály órai magatartását, szorgalmát
 • tanulásmódszertani segítségadást, tehetséggondozást, tanulói fejlesztést végez
 • kijavítja az írásbeli munkákat, a füzetek, munkalapok, feladatlapok vezetését ellenőrzi
 • fegyelmez és konfliktushelyzeteket kezel, formálja a tanulók egymás közötti kapcsolatait és törekszik a hibás magatartásformák kijavítására
 • osztályfőnöki feladatokat lát el (pl. továbbtanulás segítése)
 • tanórán kívüli feladatokat végez (pl. ügyelet a szünetben, szakkör vezetése, korrepetálás)
 • kapcsolatot tart a szülőkkel (pl.: szülői értekezlet, fogadóóra és családlátogatás keretében)
 • gyermekvédelmi feladatokat lát el, foglalkozik a veszélyeztetett, a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel
 • részt vesz a tantestület munkájában (üléseken, nevelési értekezleteken, szervezett továbbképzéseken, munkaterv összeállításában)
 • részt vesz az iskolai programok szervezésében (pl.: osztálykirándulás, ünnepélyek, iskolai sport- és kulturális rendezvények, táborok) foglalkozást szervez, tart (sport, játék, kézműves foglalkozás)
 • nyáron részt vehet a tanulók táboroztatásában, üdültetésében, illetve a diákok szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó rendezvényeken
 • továbbképzéseken, konferenciákon való részvétellel, szakirodalom olvasással, önálló tájékozódással bővíti szakmai tudását, ismereteit
 • adminisztrál és nyilvántartásokat vezet (pl: osztálynapló, hiányzások vezetése, összesítése
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Könnyű munka az iskola külső - belső helyszínein (pl. osztályterem, ebédlő, díszterem, tanári szoba, folyosó, szertár, udvar, tornaterem, sportpálya), illetve az intézménytől független helyszíneken.
 • Munkájának egy részét (felkészülés, dolgozatjavítás stb.) otthon, illetve egyéb, a felkészülést segítő helyszíneken végzi.
 • Munkanapjainak nagy részét a gyermekek társaságában tölti.
 • Átlagos munkarendben dolgozik, meghatározott heti óraszámban.
 • A tanítás rendszerint délelőtt folyik, de gyakoriak a délutáni, időnként esti vagy hétvégi, esetleg több napos elfoglaltságok is (pl. kirándulás, táboroztatás).
Egészségügyi tényezők
 • a fizikai tevékenységeket tekintve jellemző: járás, állás, ülés váltakozó testtartásban (testnevelés szakiránynál ezt különböző mozgásformák egészítik ki)
 • pálya jó állóképességet igényel, amihez ép mozgásrendszerre van szükség
 • a nem kompenzálható látási és hallási fogyatékosság akadályt jelent a pálya gyakorlása során
 • fő tevékenység a kommunikáció, ezért a beszédkészség súlyos zavara kizáró oknak számít
 • a legsúlyosabb megterhelés a sok beszéd, a légző- és a beszélőszerveket igen nagy megterhelésnek teszi ki
 • időnként előfordulhat krónikus gégehurut, hangszálgyulladás
 • mindenféle, külső megjelenésben észrevehető elváltozás hátrányt jelenthet abban, hogy a tanár el tudja fogadtatni magát a diákokkal
Pszichikai tényezők
 • az egésznapos gyermekzsivaly elviselése érzelmileg megterhelő lehet aminek a feldolgozása nagy érzelmi stabilitást és pozitív szemléletet igényel
 • a gyermekekkel való foglalkozás toleranciát, megbízhatóságot, kiegyensúlyozottságot kíván
 • a türelmet, önuralmat próbáratevő gyermeki viselkedésformák előítélet mentes kezelése jó humorérzékkel és kreativitással
 • a lelkiismeretesség, alaposság, elővigyázatosság és a segítőkészség elengedhetetlen ebben a munkakörben
 • a tanév rendjéhez, a tanítási órákhoz, illetve egyéb iskolai szervezett programok időbeosztásához való alkalmazkodás
 • az elvégzett munka eredménye, sikeressége sokszor csak hosszú távon érzékelhető, ami nagy türelmet, kitartást igényel
 • ha az intézmény és a gyermekek érdeke úgy kívánja, az előre nem tervezett feladatokhoz is rugalmasan kell alkalmazkodni
 • a különböző kultúrákhoz, szociális réteghez tartozó, sajátjától távolabb álló értékrendet követő családok elfogadása
 • határozott, de önkritikus viselkedés szükséges
 • gyors helyzetfelismerés és reagáló képesség szükséges az esetleges veszélyhelyzetek elhárításához
 • a „stressz”-faktorhoz tartozik a szűk térben, sok tanulóval órákon keresztül végzett nagy felelősségű munka, amelyhez jelentős adminisztráció is társul.
Várható változások
 • Főként anyagi, finanszírozási, valamint a gyermekszám csökkenésével kapcsolatos problémák miatt egyre több iskola kénytelen kapuit bezárni, tanulóit egy-egy körzeti iskolába küldeni.
 • A tendenciához a tanárok / nyelvtanárok iránti kereslet is igazodik, hiszen a kisebb településeken, fogyó népességű falvakban illetve kisebb iskolákban egyre kevesebb pedagógus érezheti állását biztonságban.
 • A közoktatási intézményekben oktatók iránti kereslet függ az ország gazdaságától, az aktuális oktatáspolitikai céloktól, és az oktatásra fordított összeg nagyságától.
 • A pedagógus pálya korábban életpályának számított, azonban napjainkban sok tanár keres más lehetőséget, főként kereseti megfontolások miatt, sokan eleve pályaelhagyók, illetve soha nem akartak a pályára lépni.
 • Különösen jó lehetőségei vannak a nyelvtanároknak, hiszen fordítói, lektori és tolmács, valamint tanintézeten kívüli oktatásból, magánoktatói tevékenységi területekre viszonylag könnyen tudnak váltani.
 • Az oktatásban is egyre nagyobb szerepet kap a számítástechnikai ismeret, ami segíti, hogy óráikat modern eszközök (kivetítés, számítástechnikai programok) segítségével hatékonyabban tudják megtartani.
 • Különösen fontos, hogy a tanítók a környezettudatos magatartás átadására törekedjenek, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, a másság iránti toleranciával, egészséges életvitelükkel mutassanak példát tanítványaiknak.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (20%)
(80%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (90%)
(10%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások